Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Пилот- Обука на обучувачи „Развој на наставна програма за обука за криумчарење мигранти’’ Хотел Порта, Скопје 19-20 јуни 2018 година

 | 14/06/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка со Канцеларијата на Обединетите Нации (UNODC), Оддел за организиран криминал и недозволена трговија организира дводневна пилот обука на обучувачи ,,Развој на наставна програма за обука за криумчарење мигранти’’.
Пилот обуката ќе се одржи на 19-20 јуни 2018 година (вторник - среда) во хотел Порта, Скопје, со почеток во 9:00 часот.
 На обуката ќе присуствуваат судии и јавни обвинители, адвокати и претставници од Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Факултетот за безбедност во Скопје, Македонско здружение на млади правници и Отворена Порта ,,Ла страда’’.
 Со поздравни обраќања обуката ќе ја отвори г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за суди и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ и  г. Давор Раус, oфицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти.

Пилот обуката ќе ја спроведат г. Гоце Бачанов, помошник на министерот за внатрешни работи на РМ и претставник во Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, г-а Маја Конеска, јавен обвинител во ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција, м-р Ненад Савески, судија на Основен суд Скопје 1, г. Даниел Иваноски, адвокат и г-а Стојна А. Димишковска, менаџер за превенција и едукација во Отворена Порта-Ла Страда.
Спроведувањето на обуката ќе биде набљудувано од страна на национален консултант и претставници на проектот, г. Давор Раус, oфицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти и г-а Барбара Сидоти, меѓународен консултант за криумчарење мигранти и трговија со луѓе.
 
АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива пилот обуката можете да ја преземете тука.


СOВЕТУВАЊЕ на темa „Прaктичнa применa на одредбите за заштита на сведоци и соработници на правдата“

 | 12/06/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „ Практична примена на одредбите за заштита на сведоци и соработници на правдата, кое ќе се одржи на 13 јуни 2018 година (среда), во просториите на Академија.

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од кривични оддели и јавни обвинители од апелационо подрачје Скопје.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Наташа Гоѓоска и г-ѓа Kатерина Коларевиќ, обвинители на Основно јавно обвинителство Скопје

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

- Значењето на заштитата на сведоците и соработниците на правдата во кривичната постапка

- Правен основ на заштита на сведоци

- Дискусија помеѓу: загрозен сведок, особено ранлив сведок, заштитен сведок и    соработник на правдата

- Процедурални и вон-процедурални мерки на заштита на сведоци

- Спецификите на заштита на ранлива категорија на сведоци

- Заштита на жртвата на кривично дело сведок во постапката

- Принципите според кои се применуват мерките за заштита на сведоци и

- Спецификите на испитувањето на сведок под заштита

 


Повеќе

OДЛОЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: ,,Структурa на писмена изработка на судска пресуда и решенија”

 | 11/06/018

Новости за академијата

Советувањето на тема: ,,Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“, што согласно Каталогот на обуки за 2018 година беше предвидено да се одржи на 14.06.2018 година, во просториите на Академијата,  се одложува поради недоволен број на пријавени учесници.
Советувањето беше наменето за судии и советници/судски соработници од граѓански  оддели од сите апелациони подрачја.
Новиот термин  за одржување на советувањата дополнитлно ке биде одреден.


СОВЕТУВАЊЕ на тема „Правото на штрајк и правна рамка за остварување соодветна заштита“

 | 11/06/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правото на штрајк и правна рамка за остварување соодветна заштита, кое ќе се одржи на 12 јуни 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од Управен суд и од граѓански оддели од сите апелациони подрачја и адвокати.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Зоран Михајлоски, вонреден професор на Факултетот за правни науки при Универзитетот Американ Колеџ Скопје и г. Тодор Поп Панев, претседател на Основен суд Свети Николе.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Законска дефиниција на штрајкот како можна причина за спор меѓу работниците и работодавачот
 • Организирање и водење на штрајкот
 • Штрајк на солидарност
 • Отстранување  од  процесот на работа
 • Работи кои не смеат да се прекинат за време на штрајк
 • Последици од организирањето и учеството во  штрајк
 • Судска забрана на незаконски штрајк и надомест на штета
 • Правото на штрајк во меѓународното право
 • Правото на штрајк во посебните закони во РМ
 • Разгледување судска пракса 

 


Повеќе

ОДЛОЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: ,,Правното позиционирање на трговецот поединец и практичните импликации од неговото егзистирање”

 | 07/06/018

Новости за академијата

Советувањето на тема: ,,Правното позиционирање на трговецот поединец и практичните импликации од неговото егзистирање“, што согласно Каталогот на обуки за 2018 година беше предвидено да се одржи на 8.06.2018 година, во просториите на Академијата,  се одложува поради недоволен број на пријавени учесници.
Советувањето беше наменето за судии и советници/судски соработници од одделите за трговски  спорови и стечај како и за претставници на Комората на стечајни управници на РМ и Адвокатската комора на РМ.
Имајќи предвид дека во месец јуни се предвидени поголем број на советувања, како во самостојна организација на Академијата така и во соработка со странски партнери и проекти, како и обврската за искористување на преостанатите денови од  годишниот одмор за 2017 година заклучно со јуни, во договор со предвидените предавачи, советувањето се одложува за 19 октомври 2018 година.


Промоција

 | 07/06/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи, организираат промоција на: „ Курикулуми за правна аргументација, структура и образложение на пресуди “.
Напредна обука
Почетна обука


СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Спорoви кoи произлегуваат од Законот за извршување”

 | 30/05/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Спорови кои произлегуваат од Законот за извршување“, што ќе се одржи на 5.06.2018 година (вторник), во просториите на Академијата-ламела 1, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и советници/судски соработници од граѓанските оддели на судовите од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: проф. д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје, г-ѓа Лидија Димова, судија на Основен суд Велес и г-ѓа Татјана Сусулеска, судија на Апелационен суд Битола.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на темa „Применa нa Законот за парнична постапка“

 | 30/05/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Примена на Законот за парнична постапка, кое ќе се одржи на 1 јуни 2018 година (петок), во просториите на Основниот суд Гостивар, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Гостивар.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2.

 


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Спорни правни прашања поврзани со:

- процесните решенија при претходното испитување на тужбата

- определување на вредноста на спорот во зависност од предметот на спорот

- процесни решенија во текот на подготвителното рочиште и главната расправа

- одлуки поврзани со трошоците во постапката и

- дилеми  при примена на најновите измени на ЗПП од 2015 година во делот  кој се однесува на платните налози

 • Сопарничарство, видови и учество на трети лица во парницата 


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ на темa „ Зaштита на податоци во ЕУ “

 | 28/05/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ Заштита на податоци во ЕУ “  кое ќе се одржи во период од 31 мај до 1 јуни 2018 година (четврток-петок), во просториите на Академијата, со почеток во 09:15 .

 

Советувањето се организира за судии, јавни обвинители и стручни судски и јавнообвинителски соработници од сите апелациони подрачја.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-а Лоредана Тасоне, адвокат за заштита на податоци, Алфалекс, Консултант во Совет на Европа и г-а Роберта Рибеиро Оертел, излагач од Европскиот институт за јавна администрација.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука


СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена на Законот за грaдењe“

 | 22/05/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Примена на Законот за градење, кое ќе се одржи на 28 мај 2018 година (понеделник), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Родна Живковска, Проф.д-р на Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје и г-ѓа Биљана Јачева судија на Основен суд  Велес

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Правна регулатива за градење на Република Македонија
 • Договор за градење (поим, видови, содржина престанок  )
 • Осврт на правните стојалишта на судовите поврзани со темата низ конкретни примери од судката пракса


Повеќе