Календар на Активности

СОВЕТУВАЊЕ нa тема „Примена на основни принципи на заштита на личните податоци во праксата на јавните обвинителства и судoвите“

 | 22/06/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Примена на основни принципи на заштита на личните податоци во праксата на јавните обвинителства и судовите, кое ќе се одржи на 23 јуни 2017 година (петок), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и судии на Виш управен суд и Управен суд.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Добринка Борисовска-Господинова,м-р Билјана Волческа и г-ѓа Мануела Станоевска-Стоилковска од Дирекцијата за заштита на личните податоци.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

 • Заштита на личните податоци во ЕУ и подготовките за имплементација на новата регулатива (со посебен осврт на содржината на регулативата) 
 • Состојбата со заштита на личните податоци во Република Македонија и промените кои се неопходни во Република Македонија (со посебен осврт за областа на судството) 
 • Презентирање предмети за начинот на постапувањето на Европскиот суд за човекови права во случаите на кршењето на правото за заштита на личните податоци и презентирање решени случаи во Република Македонија 

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

1.Презентазија 1                                    4.Презентација 4

2.Презентација 2                                    5.Закон за заштита на личните податоци

3.Презентација 3


„СПOДЕЛУВАЊЕ НA ПРAКТИЧНИ ИСКУСТВА НA ЕСЧП VIS A VIS ПРАКТИЧНИТЕ ИСКУСТВА НА ОДДЕЛИТЕ ЗА СУДСКА ПРАКСА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 16.06.2017 - 18.06.2017година Хотел Гарденија, Велес

 | 21/06/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи од 16-18 јуни, 2017 година (петок-недела) во хотел Гарденија, Велес организираше и спроведе советување на тема „Споделување на практични искуства на ЕСЧП vis a vis практичните искуства на одделите за судска пракса во Република Македонија“. Советувањето бешее наменето за лица одговорни за судската пракса, како и за раководителите на кривичните и граѓанските оддели од Врховниот суд на Република Македонија, четирите апелациони судови и на Основниот суд Скопје I и Основниот суд Скопје II Скопје, како судови со најголем обем на предмети. Исто така советувањето беше наменето и за судските соработници од овие судови кои работат на предметната материја.На советувањето свое излагање имаа д-р Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија на Европскиот суд за човекови права, и г. Велимир Деловски од Министерството за правда.

 

 На 16 јуни, со поздравни говори на присутните се обратија директорот на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, г-а Анета Арнаудовска, г. Жарко Хаџи-Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализи и д-р Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија на Европскиот суд за човекови права.

Повеќе

Обука на oбучувачи зa испорака на воведен модул за обука за компјутерски криминал, електронски докази и онлајн приноси од криминал организирани од Советот на Европа во рамките на проектот iPROCEEDS

 | 21/06/017

Новости за академијата

Во периодот од 20 – 24 јуни 2017 година во Будва, Црна Гора ви рамките на проектот iPROCEEDS ќе се одржи обука на обучувачи за испорака на воведен модул за обука за компјутерски криминал, електронски докази и онлајн приноси од криминал организиран од Советот на Европа. 

 

Растот во користењето и развојот на информатичките и комуникациските технологии (ИКТ) оди рака под рака со зголемувањето на злосторствата извршени врз или преку употреба на компјутерски системи. Пристапот на Советот на Европа за заштита на општествата ширум светот во сајбер просторот се заснова на развојот и спроведувањето на Будимпештанската Конвенција за компјутерски криминал, преку соодветна програма за градење на капацитетите на органите на кривичната правда. Пристапот на обуката за правосудството на Советот на Европа е да ги поттикне земјите да развијат своја сопствена програма преку обезбедување на првите нивоа на обука, а потоа и за поддршка на земјите бидејќи тие ја интегрираат достапната обука во нивната наставна програма за стратегија за обука на судии.

 

Повеќе информации, како и агендата за настанот може да најдете на следните линкови:

 

 https://go.coe.int/XLjRH

https://mycloud.coe.int/index.php/s/jr9YnluCXorsuQj

 


ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ Oд областa на интелектуалната сопственoст

 | 19/06/017

Новости за академијата

 Во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во рамките на ЕУ Твининг Проектот „Зајакнување на спроведување на правата од интелектуална сопственост“ се реализира обука на обучувачи која ќе се одржи од 20-22 јуни (вторник-четврток), со почеток во 09:30 часот.

 

На обуката ќе учествуваат двајца предавачи од постојаната листа на предавачи на Академијата и по двајца претставници на Министерство за култура, Министерство за правда, Државен завод за индустриска сопственост и Државен пазарен инспекторат.

 

 Обуката се организира со цел за унапредување на вештините за обучување преку презентација на алатки и методи кои се потребни за еден добар обучувач/комуникатор.

 

Обуката ќе ја спроведат г. Ричард Фери и г. Стив Рафлс, обучувачи од Велика Британија.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa тeма „Кoмуникациски спoсобности – видови на комуницирање, справување сo стрес“

 | 19/06/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „ Комуникациски способности – видови на комуницирање, справување со стрес “, кое ќе се одржи на 21 јуни 2017 година (среда), во просториите на Апелациониот суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе има д-р Павлина Јанкуловска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Битола.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

 • Комуникациски способности и видови комуницирања 
 • Стресот и професијата 

 

            ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

 

РАБОТНИ МАТЕРИЈАЛИ :

1.Презентација 1

2.Презентација 2

3.Презентација 3
ПРЕДАВАЊЕ НA ИНСТИТУТOТ ЗA ЕВРОПСКA ПОЛИТИКА СКОПЈЕ НА ШЕСТАТА ГЕНЕРАЦИЈА СЛУШАТЕЛИ НА ПОЧЕТНА ОБУКА

 | 19/06/017

Новости за академијата

На 14 јуни 2017 година, во рамките на почетната обука, а во соработка со Институтот за европска политика во рамките на проектот Мрежа 23, беше одржана работилница на тема „Мониторинг на судски постапки“.

 

На работилницата свое излагање имаше г-а Натали Петровска, извршна директорка на Коалицијата Сите за правично судење.

 

Темите кои беа опфатени на работилницата беа следните:

 

 • Мисија и цели на проектите во кои се набљудуваат судски постапки
 • Презентација на извештаи од набљудувани постапки во 2016 година
 • Презентација на прашалникот како дел од методологијата за мониторинг на судски постапки 
 • Идентификување на одредени специфични аспекти на судските постапки:

  • Повикување на обвинети/ странки/ учесници на постапката
  • Спогодба за вина/ Признавање на вина
  • Мерки за обезбедување на присуство на обвинетиот
  • Поуки за правата на обвинетите во постапките

 

 


СOВЕТУВAЊЕ на тема: „СПOДЕЛУВАЊЕ НА ПРAКТИЧНИ ИСКУСТВА НА ЕСЧП VIS A VIS ПРАКТИЧНИТЕ ИСКУСТВА НА ОДДЕЛИТЕ ЗА СУДСКА ПРАКСА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

 | 16/06/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи, организира советување на тема „Споделување на практични искуства на ЕСЧП vis a vis практичните искуства на одделите за судска пракса во Република Македонија“, кое ќе се одржи од 16-18 јуни, 2017 година (петок-недела) во хотел Гарденија, Велес.

 

Советувањето е наменето за лица одговорни за судската пракса, како и за раководителите на кривичните и граѓанските оддели од Врховниот суд на Република Македонија, четирите апелациони судови и на Основниот суд Скопје I и Основниот суд Скопје II Скопје, како судови со најголем обем на предмети. Исто така советувањето е наменето и за судските соработници од овие судови кои работат на предметната материја

 

На семинарот свое излагање ќе имаат д-р Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија на Европскиот суд за човекови права, и г. Велимир Деловски од Министерството за правда.


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ нa тeмa: „СКРAТEНA ПОСТАПКА, ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ КАЗНЕН НАЛОГ И ПРИТВОР ВО СКРАТЕНА ПОСТАПКА“

 | 13/06/017

Новости за академијата

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: „Скратена постапка, постапка за донесување пресуда за издавање казнен налог и притвор во скратена постапка“, што ќе се одржи на 14 јуни 2017 година во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судиите јавните обвинители и стручните соработници од сите апелациони подрачја.

 

Излагања поврзани со темата ќе има д-р Даница Монева, јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип.


Повеќе

Работилница на тема: „Истражување и гонење на подготвителни дела за тероризам, терористички напади и финансирање на тероризам“

 | 13/06/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” во соработка и со финансиска поддршка на Канцеларијата за развој, помош и обука на јавни обвинителства на Министерство за правда на САД (ОПДАТ) при Амбасадата на САД во Скопје, организира работилница на тема: ,,Истражување и гонење на подготвителни дела за тероризам, терористички напади и финансирање на тероризам’’ , која ќе се одржи во период од 13-15 јуни 2017 година во хотел Солун, Скопје со почеток во 9:30 часот.

 

Целна група учесници за оваа работилница се практичари кои работат на случаи на тероризам од областа на судството, обвинителството, Управата за безбедност и контраразузнавање, Министерство за внатрешни работи и Управата за финансиско разузнавање.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат Владимир Милошески, Наум Паноски, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција,  Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Зоран Мацкиновски, Началник на Сектор за борба против тероризмот од УБК/МВР, Бобан Стојаноски, Истражител за тероризам при МВР,  Мајкл Вакаро, Регионален правен советник за борба против тероризмот, Министерство за правда на САД, Адам Смол, Обвинител од Одделот за борба против тероризам при Бирото за национална безбедност, Томас О’Конор, Специјален агент на ФБИ, Пол Кејси, Обвинител од Одделот за борба против тероризам при Бирото за национална безбедност, Џин О’Конор, Специјален агент на ФБИ, Ендру ДеЛа Роча, Помошник Аташе за правни прашања.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „КОНЦЕПТОТ НА АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА“

 | 13/06/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира советување на тема: „Концептот на антидискриминација“ што ќе се одржи на од 13-15 јуни 2017 година (вторник-четврток), во хотел Манастир, Берово, со почеток во 11 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите од граѓанските оддели од апелационите подрачја Скопје и Штип и за адвокати.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Лидија Димова, судија во Основен суд Велес, г-а Хајди Штерјова Симоновиќ, адвокат од Скопје и г-а Жанета Попоска, ментор, претставник на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.


Повеќе