Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Потпишан меморaндум зa разбирање помеѓу ОБСЕ/ОДИХР, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија

 | 23/05/019

Новости за академијата

На 23 мај 2019 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорката на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев Проф. д-р Наташа ГАБЕР ДАМЈАНОВСКА, г-дин Љубомир ЈОВЕСКИ, јавен обвинител на Република Северна Македонија, амбасадорот Игибјорг СОЛУН ГИСЛАДОТИР, директор на ОДИХР и амбасадорот Клеменс КОЈА, шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје потпишаа меморандум за разбирање помеѓу ОБСЕ/ОДИХР, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.

Потпишувањето на меморандумот е во врска со спроведувањето на Програмата за обука на јавни обвинители за справување со криминал од омраза во Република Северна Македонија.


Извecтувaњe

 | 21/05/019

Новости за академијата

Ги известуваме сите кандидати кои се заинтересирани за објавениот јавен оглас за прием во почетна обука, а со цел олеснување на подготовката и поднесувањето на документите, за следното:

 1. За докажување на работното искуство на правни работи по положен правосуден испит, потребно е да се достави доказ од АВРМ или ПИОМ. Освен тоа за докажување на искуство во работата на правни работи, потребно е да се достави и потврда од работодавачот за работа на правни работи.
 2. Во поглед на лекарското уверение, истото треба да биде не постаро од шест месеци и издадено од д-р специјалист по медицина на трудот.
 3. Во однос на сертификатите/потврдите за работа со компјутери, се прифаќаат сите сертификати односно потврди.
 4. Кандидатите кои имаат завршено по ЕКТС програмата, потребно е да ги достават двете уверенија и дипломи -   од I циклус – додипломски стидии и од II циклус - магистерски студии. Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно образование - VII/1 степен, потребно е да го достават тоа уверение и диплома.
 


СОВЕТУВАЊЕ на тема „Спoгoдувањe на кривична санкција и пресуда врз основа на спогодба“

 | 21/05/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Спогодување на кривична санкција и пресуда врз основа на спогодба, кое ќе се одржи на 22 мај  2019 година (среда), во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за cудии од кривичните оддели, јавни обвинители од апелационо подрачје Штип.

 

На советувањето излагања ќе имаат Спасенка Андонова, јавен обвинител, Основно јавно обвинителство Скопје и Зуица Наумова, судија во пензија, Апелационен суд Скопје.


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Спогодување за кривична санкција: поим, видови, спецификации на спогодувањето во фаза на истрага
 • Спогодување за кривична санкција: улогата на судот по поднесените предлог спогодби; Пресуда врз основа на предлог спогодба


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Имплементацијa нa Зaконот зa општaтa управна постапка и Законот за управни спорови“

 | 21/05/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за правда, врз основа на Меморандум за соработка, заеднички организираат дводневни советувања за Законот за општата управна постапка и Законот за управни спорови со цел поддршка и унапредување на процесот на имплементација на споменатите закони во практиката.  

 

Советувањата се наменети за административните службеници вработени во органите на државната управа кои одлучуваат во управна постапка во прв степен, вработените во органите на државната управа кои одлучуваат во управна постапка во втор степен како и советниците/судските соработници и судиите на Управниот суд и Вишиот управен суд.

 

Првото од повеќето советувања кои ќе се реализираат во тековната година се одржува на 22-23 мај 2019 година, во Скопје, во просториите на Академијата, со почеток во 9:30 часот.

 

Излагачи на првиот ден на советувањето ќе бидат проф. д-р Борче Давитковски и проф.   д-р Ана Павловска Данева  од Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје, УКИМ Скопје, а на вториот ден, судија Бурим Сејдини, претседател на Управниот суд и г-а Ана Малцева, советник за правни прашања на Министерот за информатичко општество и администрација.


Повеќе

Извecтувaњe ,

 | 20/05/019

Новости за академијата

Во тековната 2019 година, Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ усвои:
- Извештај за работа на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за 2018 година
- Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за 2019 година.
 На предлог на Програмскиот совет, Управниот одбор на Академијата утврди:
- Општа програма за континуирана обука на судиите и јавните обвинители 2019-2020 година 
- Специјализирана програма за доброволна континуирана обука 2019 година
- Специјализирана програма за обука на судии поротници
- Програма за полагање на завршен испит во почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
Извештајот  и програмите можете да ги преземете од соодветните фолдери на оваа веб страна
Програма за полагање на завршен испит во почетната обука можете да ја преземете и тука .
Програма


ЈАВЕН ОГЛАС за прием во почeтна обукa во Академијaта зa судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

 | 20/05/019

Новости за академијата

Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје, на седницата одржана на 09.05.2019 година, донесе одлуkа за објавување на јавен оглас за прием на 60 слушатели на новата, VII генерација на почетна обука.
Превземи:
Јавен оглас за прием во почетна обука
Образец за пријава


СОВЕТУВАЊЕ на тема „Пoстапка зa врaќање на работник на работа согласно правосилна пресуда за поништување на одлука за отказ/Надомест на штета од незаконит престанок на работен однос“

 | 20/05/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Постапка за враќање на работник на работа согласно правосилна пресуда за поништување на одлука за отказ/Надомест на штета од незаконит престанок на работен однос, кое ќе се одржи на 22 мај  2019 година (среда), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии  стручни соработници од граѓански оддели кои постапуваат во работни спорови од сите апелациони подрачја

 

На советувањето излагања ќе имаат г-н Санде Зиков, судија на Апелационен суд Скопје и г-н Зоран Гичев адвокат


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пракса
 • Постапка за враќање на работник на работа согласно правосилна пресуда.
 • Надомест на штета од работен однос и од незаконит престанок на работен однос


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Увид, вештачење и реконструкција кaкo дoказно средство“

 | 20/05/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Увид, вештачење и реконструкција како доказно средство, кое ќе се одржи на 21 мај  2019 година (вторник), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели, јавни обвинители, судски и јавнообвинителски соработници од сите апелациони подрачја и претставници од Министерство за внатрешни работи

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Владимир Пивоваров, координатор на Национален координативен центар за гранично управување, м-р Катерина Јовановска, началник на Одделение за дигитална форензика, МВР и д-р Александар Марковски, јавен обвинител, Основно јавно обвинителство Скопје.


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Увид (кривично правни и криминалистички аспекти)
 • Електронски докази и дигитална форензика
 • Увид и вештачење на електронски доказен материјал
 • Поим и видови на вештачења (Закон за вештачење и Закон за процена)
 • Улогата на Бирото за судски вештачења и Комората на вештаци
 • Вештачењето како крунски доказ во судењето


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на темa „Комуникациски способнoсти – вештинa на комуницирање, видови, справување со стрес“

 | 17/05/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Комуникациски способности – вештина на комуницирање, видови, справување со стрес, кое ќе се одржи на 20 мај 2019 година (понеделник), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судски и јавнообвинителски службеници од сите подрачја на Република Северна Македонија.

 

На советувањето излагања ќе имаат Павлина Јанкуловска, Јавен обвинител во ОЈО Битола и Лидија Таневска Јадровска, шеф на кабинет во Врховен суд на РСМ.


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Комуникациски способности и видови комуницирања
 • Стресот и професијата


Повеќе

„Пробација и пробациска служба“ 13, 14, 15 и 16 мај 2019 година Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

 | 16/05/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со ИПА 2014 Твининг проектот  „Јакнење на казнено-поправниот систем и пробациска служба“ имплементиран од Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) заедно со Центарот за меѓународна правна соработка (СИЛК) и Управата за извршување на санкции при Министерството за правда,  организираа 4 (четири) еднодневни советувања кои се одржаа на следните датуми:

13 и 14 мај 2019 година за апелационо подрачје Скопје и Гостивар (во просториите на Академијата);

 

на 15 мај 2019 година за апелационо подрачје Штип (во просториите на Академијата)

 

и на 16 мај 2019 година за апелационо подрачја Битола (во просториите на Апелациониот  суд Битола).

 

Во рамките на советувањата свои излагања имаа д-р Франк Лутик, Генерален обвинител за Целе од Долна Саксонија-СРГ и д-р Томас Матуше, Претседател на испитниот центар, поранешен судија и претседател на локален суд во Хановер, Минден – СРГ.

Советувањата беа наменети за судии, јавни обвинители, пробациски службеници, судски и јавнообвинителски соработници, како и за претставници од други релевантни институции.


Повеќе