Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Цaрински прeкршoци, oдлучување по жалби и тужби за управен спор”

 | 15/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Царински прекршоци, одлучување по жалби и тужби за управен спор’’, што ќе се одржи на 16 ноември 2017 година (четврток), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од Вишиот управен суд и Управниот суд како и за претставници на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка и Одделението за прекршочна постапка во Царинската управа на РМ.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат г-а Мирјана Василевска, судија на Вишиот управен суд, м-р Александар Софронијоски, претседател на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка и м-р Јулија Николовска, началник на Одделението за интегритет-Царинска управа на РМ.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Извршувaњe пoпис и израбoтка на пописни листи“

 | 15/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Извршување на попис и изработка на пописни листи“  кое ќе се одржи на  17 ноември 2017 година (петок), во просториите на Јавното обвинителство на Република Македонија, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за јавнообвинителски службеници кои се задолжени за попис од сите обвинителства во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има г-а Наташа Нинеска, самостоен  ревизор, овластен државен ревизор во Државниот завод за ревизија.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Законска рамка за извршување годишен попис
 • Одговорности на одговорното лице
 •  Комисијата за попис и сметководствено-финансиска единица
 •  Предмет на попис
 •  Подготовка на пописни листи
 •  Потврдување на лице место
 • Проблеми при спроведување на пописот
 • Содржина на извештај за попис
 • Конечни пописни листи и прилози на извештајот
 • Најчести наоди и слабости
 • Понудени решенија и
 • Препораки од извршен попис.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривични дела oд oблaстa на финансискиот криминал: даночно затајување, перење пари и корупција“

 | 13/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Кривични дела од областа на финансискиот криминал: даночно затајување, перење пари и корупција, кое ќе се одржи на 15 ноември 2017 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за кривични судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат г. Кирил Темелков, Управа за финансиска полиција и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Нови трендови на даночно затајување и перење пари
 • Kривични дела од областа на финансискиот криминал


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Рeдoвни и вoнрeдни правни лекови во кривична постапка, одржување расправа пред второстепениот суд”

 | 10/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Редовни и вонредни правни лекови во кривична постапка, одршување расправа пред второстепениот суд’’,  кое ќе се одржи на 13 ноември 2017 година (понеделник), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и советници од кривични оддели од сите апелациони подрачје.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Зуица Наумова и г-а Цветанка Периќ, судии на Апелационен суд Скопје.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Редовни и правни лекови-Жалба на пресуда на првостепен суд
 • Одржување расправа пред второстепен суд
 • Жалба на пресуда на второстепен суд
 • Вонредни и правни лекови


Повеќе

СOВEТУВАЊЕ на темa: ,,Хaшка конвенција за граѓанско правните аспекти на меѓународното грабнување на деца”

 | 09/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Хашка конвенција за граѓанско правните аспекти на меѓународното грабнување на деца’’, што ќе се одржи на 10 ноември 2017 година (петок), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје II - Скопје и г-а Бранка Дадасовиќ, психолог во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Извршување нa попис и изработка на пописни листи“

 | 07/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Извршување на попис и изработка на пописни листи“  кое ќе се одржи на  10 ноември 2017 година (петок), во просториите на Апелационен суд Скопје, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судски службеници кои се задолжени за попис од сите судови во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има г-а Наташа Нинеска, самостоен ревизор, овластен државен ревизор во Државниот завод за ревизија.


Повеќе