Календар на Активности

Последни Новости

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ објавува јавен оглас за прием на 30 слушатели на почетна обука

 | 25/11/015


 Врз основа на член 58 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015) Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на 5 ноември 2015 година, донесе одлука за објавување на  

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за прием на слушатели на почетна обука во

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ – (Службен весник на Република Македонија бр. 195 од 9 ноември 2015 година )

 

 

Услови за прием во почетна обука

Согласно член 57 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015), заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

 

-дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/1 степен на правни студии со просек од најмалку 8,0 и постдипломски студии со просек од најмалку 8,0 или дипломиран правник со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС), со просек од најмалку 8,0 во секој од двата циклуса на универзитетските студии,

- положен правосуден испит,

- работен стаж од најмалку две години на правни работи по положен правосуден испит,

- да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност,

- да е државјанин на Република Македонија,

- активно да го владее македонскиот јазик,

-активно да познава еден од официјалните јазици на Европската унија од кои задолжително англискиот јазик што се докажува со поседување  меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или Аптис,  или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ.

- Практична работа со компјутери и

- Да е работоспособен и да има општа здравствена способност


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: „Пoчитување нa правото на сопственост –член 1 од Протокол 1 на ЕКЧП“

 | 25/11/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (IRZ) и Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, организира  советување на тема „Почитување на правото на сопственост –член 1 од Протокол 1 на ЕКЧП“. Советувањето ќе се одржи на 26 ноември 2015 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

Советувањето е наменето за судиите и судските соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја и за адвокати.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат:

 

-г-ѓа Наташа Андреевска-Томовска, локален претставник на Германската фондација за меѓународна правна соработка во Македонија (ИРЗ)

-м-р Коста Богданов, директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП 

г. Холгер Хембах, адвокат 

 


Повеќе

И З В Е С Т У В А Њ E

 | 25/11/015


 Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ согласно член 63 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители (Службен весник бр. 20/2015), организира подготвителна настава за сите пријавени лица на огласот за прием во почетната обука на Академијата.


Подготвителната настава ќе се одржи на 30 ноември 2015 година во просториите на Испитниот центар (ул. Народен фронт, бр.17 Скопје) со почеток во 12:00 и во 14:00 часот, На подготвителната настава присутните ќе имаат можност да решаваат: пробен тест, квалификациски тест (100 прашања) како и 2 студии на случај (1 студија од кривично и 1 студија од граѓанско право).


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: „ Судскa зaштитa прoтив неправилности при извршувањето “

 | 25/11/015


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Комората на извршители на РМ организира тркалезна маса на тема „Судска заштита против неправилности при извршувањетошто ќе се одржи на 26 ноември 2015 година (четврток), во Академијата за судии и јавни обвинители.

 

Тркалезната маса е наменета  за претседателите на основните судови и за извршителите од апелационо подрачје Скопје како и за судиите од граѓанскиот оддел на Апелациониот суд Скопје и стручните судски службеници на основните судови кои работат на соодветната материја.

 Во рамките на тркалезната маса свое излагање ќе имаат:

 

  • Г. Михајло Маневски, поранешен Министер за правда на Република Македонија
  • Г. Илир Сулејмани, претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: „Улогата на Судскиот совет и највисоките судови во заштитата на судиите од мешање во нивната независност“

 | 25/11/015


На 27 ноември 2015 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, претседатели на судови, судии и претставници од правосудството на Република Македонија, ќе учествуваат на  третата тркалезната маса посветена на темата „Улогата на Судскиот совет и највисоките судови во заштита на судиите од мешање во нивната независност“.

 

На тркалезната маса предвидено е да се обрати: г. Бранко Ушковски, претседател на Судскиот совет на Република Македонија.

 

Тркалезната маса е во организација на Судскиот совет на Република Македонија

Програма


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Надомест на нематеријална штeтa“

 | 23/11/015


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Надомест на нематеријална штета“, кое ќе се одржи на 23 ноември (понеделник) 2015 година, во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.  

 

Советувањето се организира за судиите и стручните соработници од граѓанските одделите на судовите од сите апелациони подрачја.

 

Во рамките на советувањето свои  излагања ќе имаат:

 

-Г. Киро Здравев, судија на Врховниот суд на РМ, 

-Г-ѓа Анита Бошковска, судија на Апелациониот суд Скопје

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните: 

 

-Справедлив паричен надомест за предизвикан физички бол, душевен бол и страв со посебен осврт на чл. 205 од ЗОО и чл. 16 и чл. 64 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот,             

-Надомест на нематеријална штета во случај на смрт или тежок инвалидитет,  поради неоснована осуда / поделена одговорност на нематеријална штета

 

Програмата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.


Повеќе