Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СOВEТУВAЊE нa тема: ,,Видови тужби кои произлегуваат од Законот за трговските друштва”

 | 19/09/017


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Видови тужби кои произлегуваат од Законот за трговските друштва’’,  кое ќе се одржи на 20 септември 2017 година (среда), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и советници од граѓански и трговски оддели од сите апелациони подрачје.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-н Марко Андонов, од Универзитет т ,,Американ колеџ” Скопје и г-н Александар Шопов, претседател на Основен суд Велес.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

  • Тужба за утврдување ништовност на друштво
  • Тужба за утврдување ништовност на упис
  • Тужба за утврдување одговорност на органи на друштвото / содружници / акционери
  • Тужба за исклучување / истапување на содружник
  • Тужба за утврдување ништовност / побивање на одлуки на Собир на содружници

Тужба за утврдување ништовност / побивање на одлуки на Собрание на акционери


Повеќе

СOСТAНOК НA ДИРEКТОРКАТА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ СО Г-А БЕТ СРИНАМ И Г-А РАЕ ВУДС

 | 15/09/017


На 15 септември 2017 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорката г-а Анета Арнаудовска одржа состанок со г-а Бет Сринам, регионален правен советник, програма OPDAT, Министерство за правда на САД, претставник од Амбасадата на САД во Загреб и г-а Рае Вудс, јавен обвинител од САД.

 

На состанокот беше дискутирана соработката која претстои помеѓу Академијата и г-а Сринам и г-а Вудс, а ќе се оствари преку организирање на заеднички настан, поточно обука на обучувачи, во врска со Европската конвенција за човекови права. Најголем акцент на овој состанок беше ставен на тоа каква методологија да се користи на оваа обука, односно кој е најдобриот начин за до присутните да се допре на најпродуктивен начин. Особено се истакна методот на користење на судска пракса, преку практични вежби како еден од најефикасните начини на спроведување на обуки.

 

Обуката за Европската конвенција за човекови права, а истата ќе биде прецизирана на наредните средби со тимот на Академијата.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: „Нaплатување на судска такса и извршување санкции согласно Судскиот деловник и Законот за судски такси“

 | 12/09/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: „Наплатување на судска такса и извршување санкции согласно Судскиот деловник и Законот за судски такси“, што ќе се одржи на 28 септември 2017 година (четврток), во просториите на Апелационен суд Скопје, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судски службеници кои работат на овие работни места од сите апелациони подрачја.

 

Предавач на советувањето ќе биде г-н Сашо Темелкоски, судски администратор во Основен суд Прилеп.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Наплатување на судска такса
  • „Извршување на санкции“


Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНA ОБУКA ЗA СУДИИТE ПОРОТНИЦИ

 | 11/09/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 3 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје Штип, која ќе се одржи на 29 септември и 2 октомври 2017 година (петок и понеделник) во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот.  

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе полагаат тест. 

 

На обуката свои излагања ќе имаат:

г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје;

г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2;

д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија (во пензија); г-дин Тодор Витларов, Јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип;

г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје и

г-a Сузана Таскова Аџикотарева, Член на Државна Комисија за спречување на корупција (ДКСК).

 


Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА OБУКA ЗA СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

 | 11/09/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 3 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје Битола, која ќе се одржи на 22 и 25 септември 2017 година (петок и понеделник) во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10:00 часот.  

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе полагаат тест. 

 

На обуката свои излагања ќе имаат:

г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје;

г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2;

д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија (во пензија);

г-а Павлина Јанкуловска, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Битола;

г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје и

г-a Сузана Таскова Аџикотарева, Член на Државна Комисија за спречување на корупција (ДКСК).


Повеќе

СПEЦИЈAЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПOРOТНИЦИ

 | 11/09/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 3 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје Битола, која ќе се одржи на 15 и 18 септември 2017 година (петок и понеделник) во просториите на Апелационен суд Скопје, со почеток во 10:00 часот.  

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе полагаат тест. 

 

На обуката свои излагања ќе имаат:

г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје;

г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2;

д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија (во пензија);

г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје и

г-a Сузана Таскова Аџикотарева, Член на Државна Комисија за спречување на корупција (ДКСК)


Повеќе