Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Откaжувaње нa договорот зa вработување од деловни причини-спроведување на постапка согласно ЗРО, Конвенцијата и Препораката на МОТ”

 | 19/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Откажување на договорот за вработување од деловни причини-спроведување на постапката согласно ЗРО, Конвенцијата и Препораката на МОТ’’, што ќе се одржи на 20 октомври 2017 година (петок), во просториите на Апелациониот суд Скопје, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат г. Санде Зиков, судија на Апелационен суд Скопје и д-р Зоран Михајлоски, професор на Правниот факултет на Универзитетот Американ Колеџ-Скопје и адвокат.


Повеќе

Рaботилница за “Пристап до прaвдa”

 | 18/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Регионалниот центар за животна средина организираат работилница на тема Пристап до правда.

 

Работилницата обезбедува можност за судиите и правните експерти од Република Македонија да ги разберат подобро побарувањата за пристап до правда на Архуската Конвенција, соодветните директиви на ЕУ и националното законодавство и

  • Ќе биде интерактивна платформа за размена на искуство
  • Ќе овозможи увид во тоа како функционира пристапот до правда во ЕУ и други земји.
  • Ќе се решаваат поголемите потешкотии и разлики во имплементацијата на правата за пристап кон правда, и решенијата за отстранување на бариерите за пристап до правда.

Работилницата е организирана врз основа на соодветните студии на случај и прикажување на судски случаи за да се илустрираат најпроблематичните прашања поврзани со пристап до правда кај проблемите со животната средина соодветни за секоја земја.


Повеќе

ИСПИТНИ ПРАШАЊА ЗA ПOЛAГАЊЕ НА ТЕСТ ЗА НОВОИЗБРАНИ СУДИИ ПОРОТНИЦИ

 | 17/10/017


Согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на Република Македонија’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на својата Веб страна ги објавува испитните прашања наменети за новоизбраните судии поротници кои по завршувањето на специјализираните обуки ќе полагаат испит за поротници.

Испитни прашања можете да ги преземете тука


Повеќе

СПEЦИЈAЛИЗИРAНA ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

 | 13/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 3 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје Скопје и Штип, која ќе се одржи на 16 и 17 октомври 2017 година (понеделник и вторник) во просториите на Апелационен суд Скопје, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе полагаат тест. 

 

На обуката свои излагања ќе имаат:

 г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје;

г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2;

д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија (во пензија); г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје и

г-a Сузана Таскова Аџикотарева, Член на Државна Комисија за спречување на корупција (ДКСК). 


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ на темa „Ништовнoст нa договори според Законот за облигациони односи и според други посебни закони“

 | 13/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Ништовност на договори според Законот за облигациони односи и според други посебни закони, кое ќе се одржи на 17 октомври 2017 година (вторник), во просториите на Основниот суд Гостивар, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од трговски и граѓански оддели од апелационо подрачје Гостивар.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и судија Анита Бошковска од Апелациониот суд Скопје.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa темa „Ефикаснa имплементацијa на Истамбулската конвенција“

 | 10/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со UNDP организира советување на тема „Ефикасна имплементација на Истамбулската конвенција, кое ќе се одржи на 12 октомври 2017 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 9:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе има проф.д-р Стојанка Мирчева од Факултетот за безбедност.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

  • Цел, основни принципи и дефиниции на Конвенцијата
  • Чекори кон ратификација на Конвенцијата
  • Дефинирање и составни елементи на родово засновано насилство
  • Облици на родово засновано насилство, ранливост и причини
  • Одговорност за чинење или нечинење на државни субјекти
  • Одговорност за чинење или нечинење на не-државни субјекти
  • Принципот на должно внимание во заштита од родово базирано насилство

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


Повеќе