Календар на Активности

Последни Новости

СOВEТУВAЊE OД ОБЛАСТА НА ТРГОВСКО ПРАВО на тема „Реорганизација на должникот во услови на претходна постапка – нормативни аспекти и судска пракса“

 | 25/04/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ИПА Проектот на Министерството за економија „Зајакнување на административните капацитети за спроведување на законската рамка за стечај и ликвидација на друштвата“ организира советување на тема Реорганизација на должникот во услови  на претходна постапка – нормативни аспекти и судска пракса, кое ќе се одржи на 27 април 2017 година (четврток), во хотел Арка во Скопје, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за стечајни судии од сите апелациони подрачја, претставници на Адвокатска комора на РМ, Стопанска комора на Македонија, Комора на стечајни управници, претставници на банките.

 

На советувањето излагања ќе имаат д-р Миодраг Ѓорѓевиќ, судија на Врховен суд на Република Словенија, г. Красин Димитров, претставник на проектот, заменик министер за економија на Р. Бугарија и г. Дејан Костовски, правен консултант, ДК ИМАГО-ЕНА ДООЕЛ. 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa тема: „Грaѓaнскo прaвнa заштита на правата од интелектуална сопственост“

 | 24/04/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Данската Канцеларија за патенти и трговски марки, во рамките на ЕУ Твининг Проектот „Зајакнување на спроведување на правата од интелектуална сопственост“, организира дводневно советување на тема: „Граѓанско правна заштита на рпавата од интелектуална сопственост“, што ќе сеодржи на 27 и 28 април 2017 година (четврток и петок), во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и судските соработници од граѓанските оддели и одделите за трговски спорови од апелационо подрачје Штип.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-ѓа Зане Петерсон, судија во Одделот за граѓански случаи во Врховниот суд на Република Латвија и г. Еирлинг Вестергард, заменик јавен обвинител за сериозен економски криминал, моментално назначен како национален експерт во Канцеларијата за хармонизација на внатрешниот пазар во Данска.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Принципот на правна сигурност од членот 6 од ЕКЧП низ призмата на усогласена домашна судска пракса“

 | 24/04/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Принципот на правна сигурност од членот 6 од ЕКЧП низ призмата на усогласена домашна судска пракса“, кое што ќе се одржи на 26 април 2017 година (среда) во просториите на Академијата. 

 

Советувањето е наменето за судии од граѓански и кривични оддели од Врховниот суд на република Македонија, апелационите и основните судови, судии од Виш управен суд и Управен суд.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-а Лидија Тасева, судија во Врховниот суд на Република Македонија и д-р Воислав Стојановски, од Хелсиншкиот комитет за човекови права.


Повеќе

СOВEТУВАЊЕ на тема: „Прaктични прoблеми од примената на Законот за јавнообвинителски службеници“

 | 24/04/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Практични проблеми од примената на Законот за јавнообвинителски службеници“, кое што ќе се одржи на 27 април 2017 година (четврток) во просториите на Јавното обвинителство на Република Македонија. 

 

Советувањето е наменето за раководни, стручни и стручно-административни јавнообвинителски службеници.

 

На советувањето свое излагање ќе има г-а Бисера Митреска, раководител на одделение за поддршка на јавниот обвинител, Јавно обвинителство на Република Македонија.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa тема: „Граѓaнско прaвна заштита на правата од интелектуална сопственост“

 | 21/04/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Данската Канцеларија за патенти и трговски марки, во рамките на ЕУ Твининг Проектот „Зајакнување на спроведување на правата од интелектуална сопственост“, организира дводневно советување на тема: „Граѓанско правна заштита на рпавата од интелектуална сопственост“, што ќе се одржи на 24 и 25 април 2017 година (понеделник и вторник), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и судските соработници од граѓанските оддели и одделите за трговски спорови од апелационо подрачје Битола.

 

      


Повеќе

СOВEТУВAЊE нa тeмa: „Примeнa нa ИT вo обвинителствата во Република Македонија“

 | 20/04/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Примена на ИТ во обвинителствата во Република Македонија“, кое што  ќе се одржи на 21 април 2017 година (петок) во просториите на Јавното обвинителство на Република Македонија 

 

Советувањето е наменето за стручни јавнообвинителски службеници од сите јавни обвинителства во Република Македонија.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-а Бисера Митреска, раководител на одделение за поддршка на јавниот обвинител на Република Македонија и г-а Ирена Димевска од Јавното обвинителство на Република Македонија.


Повеќе