Календар на Активности

Последни Новости

Diliberto ADR Tip

 | 17/08/016


August 2016 

 

Selective Hearing

 

 

"Take it or leave it" offers are in the Top 10 list of hardball negotiation tactics. Ultimatums like "Take it or leave it," "We will never . . . ," or "You must . . . ," are absolute statements that leave no room for negotiation. So how do you respond to this roadblock when you don't want to accept the offer, but are not ready to walk away? Harvard Business School Professor Deepak Malhotra's recent book, "Negotiating the Impossible," offers advice on how to handle tactics such as ultimatums.

 

Professor Malhotra offers this simple advice: Ignore the ultimatum. Don't ask the person to repeat what he said or clarify what he meant. Instead, pretend he never said it and move on to other issues. Why ignore it? Professor Malhotra explains that if you ignore an ultimatum, it will be easier for your counterpart to back down later because you have not engaged with or legitimized the ultimatum. Ignoring the ultimatum downplays its seriousness, and allows your counterpart to change her mind without losing face. 

 

 


Повеќе

ПЛАН НА ОБУКИ 2016-нa aктивнoсти вo рамките на задолжителната континуирана обука за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства за период СЕПТЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2016 година

 | 05/08/016


Планот  на обуки на активности во рамките на задолжителната континуирана обука за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства за период септември – декември 2016 година година можете да го преземете  ТУКА

 


Повеќе

ПЛАН НА ОБУКИ 2016-на активнoсти во рaмките на добрoволната континуирана обука за судски и јавнообвинителски службеници за период СЕПТЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2016 година

 | 05/08/016


Планот на обуки на активности во рамките на доброволната континуирана обуказа судски и јавнообвинителски службенициза период септември – декември  2016 година можете да го преземете  ТУКА

 


Повеќе

Мислeњe брoј 3 на Консултативниот совет на европските судии – Совет на Европа

 | 20/07/016


Консултативниот совет на европските судии (КСЕС) e основан од страна на Комитетот на министри на Советот на Европа како советодавно тело во врска со прашањата што се однесуваат на независноста, непристрасноста и компетентноста на судиите.

 

slika

Секој индивидуален судија треба да направи сè за да ја сочува судската независност на институционално и на индивидуално ниво. Судиите треба да се однесуваат со интегритет, и на работа и во својот приватен живот, и секогаш треба да усвојуваат пристап што е непристрасен и да дејствуваат на тој начин.

Судиите треба да ги извршуваат своите должности без фаворизирање и без фактичка или привидна предрасуда или пристрасност, а своите одлуки треба да ги донесат земајќи ги предвид сите материјали релевантни за примена на релевантните законски прописи, и со неразгледување на сите нематеријални аспекти...

 

Повеќе на следниот линк:http://www.akademik.mk/mislene-broj-3-na-konsultativniot-sovet-na-evropskite-sudii-sovet-na-evropa/


Повеќе

Интегритетoт нa судијата е атрибут на чесност и праведнoст – презентиран Кодексот за судиска етика

 | 12/07/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Здружението на судиите на Република Македонија, со финансиска поддршка на ИПА-проектот 2010 – „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и унапредување на пробациската служба и алтернативните мерки“, одржаа презентација на Кодексот за судиска етика на судиите во Република Македонија. Презентацијата на Кодексот произлегува од активностите кои се во согласност со препораките од експертскиот извештај на Рајнхард Прибе. На презентацијата на Кодексот во Гостивар присуствуваа судии, јавни обвинители, адвокати, нотари, извршители и претставници на невладините организации. Презентацијата на Кодексот и Водичот ќе се реализира во сите апелациони подрачја во Република Македонија.

 

foto

 

Како што се наведува во Кодексот, целта на востановените принципи во овој документ е воспоставување на стандарди за етичко однесување на судиите. Тие им даваат насоки на судиите и креираат рамка за регулирање на однесувањето на судиите. Освен тоа, се наведува во Кодексот, целта е да им се помогне на членовите на извршната и законодавната власт, на правниците и на пошироката јавност подобро да го разберат и да го поддржат судството....

 

Повеќе на следниот линк: http://www.akademik.mk/integritetot-na-sudijata-e-atribut-na-chesnost-i-pravednost-prezentiran-kodeksot-za-sudiska-etika/


Повеќе