Календар на Активности

Последни Новости

ОБУКА ЗА ПРИМЕНА НA НОВИOТ ЗАКОН ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА

 | 27/03/015


Од 27 до 28 март 2015 година, во хотел Епинал во Битола, со почеток во 12:00 часот, во организација на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, а во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (INL), ќе се одржи четвртата обука за примена на новиот Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната.         

            Целта на обуката е целосна подготовка на правосудството за примена на новиот Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната, поточно да се презентираат новите законски решенија, да се дадат практични објаснувања на позначајните законски одредби, да се истакнат спорните ситуации и да се предложат мислења за нивно решавање, како и да се унапредат практичните знаења и вештини на судиите и јавните обвинители, со крајна цел воедначување на казнената политика.

 


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МAСA Зaштита на лични податоци Слобoдeн пристап до информации од јавен карактер

 | 26/03/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира тркалезна маса на тема: Заштита на лични податоци / Слободен пристап до информации од јавен карактер“, која ќе се одржи на 27 март 2015 година (петок), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители со почеток во 10:00 часот.

 

Тркалезната маса е наменета за  јавните обвинители на јавните обвинителства.

 

 На тркалезната маса свое излагање ќе имаат:  г-ѓа Добринка Борисовска-Господинова, раководител на Сектор за европска интеграција, проекти и меѓународна соработка, Дирекција за заштита на личните податоци; г-ѓа Билјана Волческа, виш инспектор за заштита на личните податоци, Дирекција за заштита на личните податоци; г-ѓа Цвета Трајковска, раководител на одделение, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и г-ѓа Јорданка Стојкова, помошник раководител на сектор, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МAСA Зaштита на лични податоци Слободен пристап до информации од јавен карактер

 | 24/03/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира тркалезна маса на тема: Заштита на лични податоци / Слободен пристап до информации од јавен карактер “, која ќе се одржи на 25 март 2015 година (среда), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители со почеток во 10:00 часот.

 

Тркалезната маса е наменета за  претседателите на судовите.

 

 На тркалезната маса свое излагање ќе имаат:  г-ѓа Добринка Борисовска-Господинова, раководител на Сектор за европска интеграција, проекти и меѓународна соработка, Дирекција за заштита на личните податоци; г-ѓа Билјана Волческа, виш инспектор за заштита на личните податоци, Дирекција за заштита на личните податоци; г-ѓа Цвета Трајковска, раководител на одделение, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и г-ѓа Јорданка Стојкова, помошник раководител на сектор, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер


Повеќе

СОВEТУВAЊE на тема „Етикa/Судир нa интерeси“

 | 24/03/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: Етика/Судир на интереси“, кое ќе се одржи на 25 март 2015 година (понеделник), во просториите на Основен суд Гостивар со почеток во 10:00 часот.   

 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од Апелационо подрачје Гостивар.

 

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд на Република Македонија во пензија и г-ѓа Фарије Алиу, член на Државна комисија за спречување на корупција (ДКСК).

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 

  • Судир на интереси
  • Судиската етика и слободното судиско убедување              


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeма „ Заштитa нa прaвото на сопственост и правото на владение “

 | 23/03/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Заштита на правото на сопственост и правото на владение“, кое ќе се одржи на 24 март (вторник) 2015 година, во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: судија Татјана Сусулеска од Апелационен суд Битола и судија Лидија Димова од Основен суд Велес.

 

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 

  • Право на сопственост
  • Право на владение                                                               


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Судскa зaштитa во рaботни спорови/разлики помеѓу судска заштита во спорови за парични побарувања и спорови за отказ на договор за вработување “

 | 20/03/015


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука  за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: Судска заштита во работни спорови/разлики помеѓу судска заштита во спорови за парични побарувања и спорови за отказ на договор за вработување “, кое ќе се одржи на 23 март 2015 година (понеделник), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

 

Советувањето е наменето за судиите од граѓанските оддели од апелационо подрачје Битола

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат: судија Киро Здравев, Врховен суд на Република Македонија и професор Д-р Зоран Михајлоски, Американ колеџ Скопје


Повеќе