Календар на Активности

Последни Новости

Мислeњe брoј 3 на Консултативниот совет на европските судии – Совет на Европа

 | 20/07/016


Консултативниот совет на европските судии (КСЕС) e основан од страна на Комитетот на министри на Советот на Европа како советодавно тело во врска со прашањата што се однесуваат на независноста, непристрасноста и компетентноста на судиите.

 

slika

Секој индивидуален судија треба да направи сè за да ја сочува судската независност на институционално и на индивидуално ниво. Судиите треба да се однесуваат со интегритет, и на работа и во својот приватен живот, и секогаш треба да усвојуваат пристап што е непристрасен и да дејствуваат на тој начин.

Судиите треба да ги извршуваат своите должности без фаворизирање и без фактичка или привидна предрасуда или пристрасност, а своите одлуки треба да ги донесат земајќи ги предвид сите материјали релевантни за примена на релевантните законски прописи, и со неразгледување на сите нематеријални аспекти...

 

Повеќе на следниот линк:http://www.akademik.mk/mislene-broj-3-na-konsultativniot-sovet-na-evropskite-sudii-sovet-na-evropa/


Повеќе

Интегритетoт нa судијата е атрибут на чесност и праведнoст – презентиран Кодексот за судиска етика

 | 12/07/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Здружението на судиите на Република Македонија, со финансиска поддршка на ИПА-проектот 2010 – „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и унапредување на пробациската служба и алтернативните мерки“, одржаа презентација на Кодексот за судиска етика на судиите во Република Македонија. Презентацијата на Кодексот произлегува од активностите кои се во согласност со препораките од експертскиот извештај на Рајнхард Прибе. На презентацијата на Кодексот во Гостивар присуствуваа судии, јавни обвинители, адвокати, нотари, извршители и претставници на невладините организации. Презентацијата на Кодексот и Водичот ќе се реализира во сите апелациони подрачја во Република Македонија.

 

foto

 

Како што се наведува во Кодексот, целта на востановените принципи во овој документ е воспоставување на стандарди за етичко однесување на судиите. Тие им даваат насоки на судиите и креираат рамка за регулирање на однесувањето на судиите. Освен тоа, се наведува во Кодексот, целта е да им се помогне на членовите на извршната и законодавната власт, на правниците и на пошироката јавност подобро да го разберат и да го поддржат судството....

 

Повеќе на следниот линк: http://www.akademik.mk/integritetot-na-sudijata-e-atribut-na-chesnost-i-pravednost-prezentiran-kodeksot-za-sudiska-etika/


Повеќе

ПРAКТИЧЕН ВОДИЧ ЗA НОВИОТ EТИЧКИ КОДEКС

 | 12/07/016


Поддршка на независно, одговорно, професионално и ефикасно правосудство и унапредување на службата за условно ослободување и алтернативно санкционирање

Водичот можете да го преземете (македонски) (english)


Повеќе

РАБOТНA СРЕДБА нa тема: „Утврдување на методологија на изготвување на прашања и студии на случај“

 | 11/07/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира работна средба на тема: „Утврдување на методологија на изготвување на прашања и студии на случај“ којашто ќе се одржи на 12 јули 2016 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинтиели со почеток во 10 часот.

Работна средба  е наменета за судии, јавни обвинители и професори кои се на листата на предавачи на Академијата.

 

На работна средба свое излагање ќе имаат: проф. д-р Виолета Петреска Бешка, Институт за психологија при Универзитетот „Св. Кирил И Методиј“, Скопје и проф. д-р Николина Кенинг, Институт за психологија при Универзитетот „Св. Кирил И Методиј“, Скопје


Повеќе

„Адвокатурата ми стана живот“ – Лaурa Вaлкoвиќ, хрватска адвокатка

 | 11/07/016


Адвокатите имаат многу важна улога во подобрувањето на законодавството. Тие, сепак, се луѓе од практиката и знаат да ги препознаат функционалните или нефункционалните решенија. Тука може да се земе примерот со Законот за кривичната постапка. Во 2011 година, од страна на адвокатите беше поднесена иницијатива да се оцени уставноста на неговите одредби. Уставниот суд укина 43 одредби и рече дека тие не се во согласност со Уставот, вели, во интервјуто за Академик, познатата хрватска адвокатка Лаура Валковиќ.

 

foto

 

Казненото право – предизвик и повик

„Љубовта кон правото и кон адвокатурата ја наследив од моите родители, па некако природно беше да го продолжам своето образование на правните студии. Мојот татко е адвокат, а мојата мајка е правник. Додека студирав, омилен предмет ми беше Казнено право, па потоа, по положувањето на правосудниот испит, и како адвокат се посветив токму на оваа област. Така, во адвокатурата работам веќе 22 години“, раскажува адвокатката Валковиќ.

Иманентно е да се почувствува внатрешниот повик за адвокатурата како професија, нагласува хрватската адвокатка, и потоа љубовта кон неа да се надградува со посветеност и ентузијазам. Тоа, вели адвокатката, се однесува на сите адвокати без разлика во која земја ја вршат професијата...

 

Повеќе на следниот линк:http://www.akademik.mk/advokaturata-mi-stana-zhivot-laura-valkovik-hrvatska-advokatka/


Повеќе

Прeзeнтaциja нa плaтформа за Е-Платформа ЗКП модул 1- предистражна постапка

 | 11/07/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје , по завршувањето на сите напредни обуки за новиот ЗКП работеше на создавање на Е-Платформа ЗКП модул 1, со цел да се овозможи зачувување и пренесување на сите видео снимани материјали од напредните обуки за Законот за кривична постапка.

 

Презентацијата ќе се одржи на 12 јули 2016 година, со почеток во 10:30 часот во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители.

 

На презентацијата се поканети судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, стручни соработници од судовите и јавните обвинителства, како и претставници на Министерството за внатрашени работи на Република Македонија и адвокати.


Повеќе