Календар на Активности

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ нa тема „Примена на основни принципи на заштита на личните податоци во праксата на јавните обвинителства и судoвите“

 | 22/06/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Примена на основни принципи на заштита на личните податоци во праксата на јавните обвинителства и судовите, кое ќе се одржи на 23 јуни 2017 година (петок), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и судии на Виш управен суд и Управен суд.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Добринка Борисовска-Господинова,м-р Билјана Волческа и г-ѓа Мануела Станоевска-Стоилковска од Дирекцијата за заштита на личните податоци.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

 • Заштита на личните податоци во ЕУ и подготовките за имплементација на новата регулатива (со посебен осврт на содржината на регулативата) 
 • Состојбата со заштита на личните податоци во Република Македонија и промените кои се неопходни во Република Македонија (со посебен осврт за областа на судството) 
 • Презентирање предмети за начинот на постапувањето на Европскиот суд за човекови права во случаите на кршењето на правото за заштита на личните податоци и презентирање решени случаи во Република Македонија 

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

1.Презентазија 1                                    4.Презентација 4

2.Презентација 2                                    5.Закон за заштита на личните податоци

3.Презентација 3


Повеќе

„СПOДЕЛУВАЊЕ НA ПРAКТИЧНИ ИСКУСТВА НA ЕСЧП VIS A VIS ПРАКТИЧНИТЕ ИСКУСТВА НА ОДДЕЛИТЕ ЗА СУДСКА ПРАКСА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 16.06.2017 - 18.06.2017година Хотел Гарденија, Велес

 | 21/06/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи од 16-18 јуни, 2017 година (петок-недела) во хотел Гарденија, Велес организираше и спроведе советување на тема „Споделување на практични искуства на ЕСЧП vis a vis практичните искуства на одделите за судска пракса во Република Македонија“. Советувањето бешее наменето за лица одговорни за судската пракса, како и за раководителите на кривичните и граѓанските оддели од Врховниот суд на Република Македонија, четирите апелациони судови и на Основниот суд Скопје I и Основниот суд Скопје II Скопје, како судови со најголем обем на предмети. Исто така советувањето беше наменето и за судските соработници од овие судови кои работат на предметната материја.


На советувањето свое излагање имаа д-р Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија на Европскиот суд за човекови права, и г. Велимир Деловски од Министерството за правда.

 

 На 16 јуни, со поздравни говори на присутните се обратија директорот на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, г-а Анета Арнаудовска, г. Жарко Хаџи-Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализи и д-р Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија на Европскиот суд за човекови права.Повеќе

Обука на oбучувачи зa испорака на воведен модул за обука за компјутерски криминал, електронски докази и онлајн приноси од криминал организирани од Советот на Европа во рамките на проектот iPROCEEDS

 | 21/06/017


Во периодот од 20 – 24 јуни 2017 година во Будва, Црна Гора ви рамките на проектот iPROCEEDS ќе се одржи обука на обучувачи за испорака на воведен модул за обука за компјутерски криминал, електронски докази и онлајн приноси од криминал организиран од Советот на Европа. 

 

Растот во користењето и развојот на информатичките и комуникациските технологии (ИКТ) оди рака под рака со зголемувањето на злосторствата извршени врз или преку употреба на компјутерски системи. Пристапот на Советот на Европа за заштита на општествата ширум светот во сајбер просторот се заснова на развојот и спроведувањето на Будимпештанската Конвенција за компјутерски криминал, преку соодветна програма за градење на капацитетите на органите на кривичната правда. Пристапот на обуката за правосудството на Советот на Европа е да ги поттикне земјите да развијат своја сопствена програма преку обезбедување на првите нивоа на обука, а потоа и за поддршка на земјите бидејќи тие ја интегрираат достапната обука во нивната наставна програма за стратегија за обука на судии.

 

Повеќе информации, како и агендата за настанот може да најдете на следните линкови:

 

 https://go.coe.int/XLjRH

https://mycloud.coe.int/index.php/s/jr9YnluCXorsuQj

 


Повеќе

ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ Oд областa на интелектуалната сопственoст

 | 19/06/017


 Во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во рамките на ЕУ Твининг Проектот „Зајакнување на спроведување на правата од интелектуална сопственост“ се реализира обука на обучувачи која ќе се одржи од 20-22 јуни (вторник-четврток), со почеток во 09:30 часот.

 

На обуката ќе учествуваат двајца предавачи од постојаната листа на предавачи на Академијата и по двајца претставници на Министерство за култура, Министерство за правда, Државен завод за индустриска сопственост и Државен пазарен инспекторат.

 

 Обуката се организира со цел за унапредување на вештините за обучување преку презентација на алатки и методи кои се потребни за еден добар обучувач/комуникатор.

 

Обуката ќе ја спроведат г. Ричард Фери и г. Стив Рафлс, обучувачи од Велика Британија.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa тeма „Кoмуникациски спoсобности – видови на комуницирање, справување сo стрес“

 | 19/06/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „ Комуникациски способности – видови на комуницирање, справување со стрес “, кое ќе се одржи на 21 јуни 2017 година (среда), во просториите на Апелациониот суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од апелационото подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе има д-р Павлина Јанкуловска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Битола.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

 • Комуникациски способности и видови комуницирања 
 • Стресот и професијата 

 

            ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

 

РАБОТНИ МАТЕРИЈАЛИ :

1.Презентација 1

2.Презентација 2

3.Презентација 3Повеќе

ПРЕДАВАЊЕ НA ИНСТИТУТOТ ЗA ЕВРОПСКA ПОЛИТИКА СКОПЈЕ НА ШЕСТАТА ГЕНЕРАЦИЈА СЛУШАТЕЛИ НА ПОЧЕТНА ОБУКА

 | 19/06/017


На 14 јуни 2017 година, во рамките на почетната обука, а во соработка со Институтот за европска политика во рамките на проектот Мрежа 23, беше одржана работилница на тема „Мониторинг на судски постапки“.

 

На работилницата свое излагање имаше г-а Натали Петровска, извршна директорка на Коалицијата Сите за правично судење.

 

Темите кои беа опфатени на работилницата беа следните:

 

 • Мисија и цели на проектите во кои се набљудуваат судски постапки
 • Презентација на извештаи од набљудувани постапки во 2016 година
 • Презентација на прашалникот како дел од методологијата за мониторинг на судски постапки 
 • Идентификување на одредени специфични аспекти на судските постапки:

  • Повикување на обвинети/ странки/ учесници на постапката
  • Спогодба за вина/ Признавање на вина
  • Мерки за обезбедување на присуство на обвинетиот
  • Поуки за правата на обвинетите во постапките

 

 


Повеќе