Календар на Активности

Последни Новости

Diliberto ADR Tip

 | 29/03/017


March 2017 

 

L.A. Confidential

 

To encourage settlement before trial, you submit a reasonable settlement offer to the other party pursuant to CCP section 998 to invoke the cost-shifting procedure. However, your 998 offer also requires that the settlement terms remain confidential. 


Question: Is your offer valid? According to Barella v. Exchange Bank (2000) 84 Cal.App.4th 793, a section 998 offer conditioned on its terms remaining confidential is not a valid offer.

Plaintiff Barella, a real estate developer, sued defendant bank for defamation, based on an e-mail stating that plaintiff was a "slime-ball" and the mastermind of a land deal with another developer who had been charged with criminal fraud. The bank made a CCP section 998 offer to settle for $25,000 and an "Agreement to strictly maintain the confidentiality of the settlement and the settlement amount." Plaintiff did not accept the offer, and it expired. A jury awarded plaintiff $10,000. The trial court declined to shift plaintiff's costs under section 998, finding (1) that the bank's offer was invalid because the condition of confidentiality was impossible to evaluate or, alternatively (2) that the public verdict of $10,000 was more favorable to plaintiff than the bank's offer of a $25,000 settlement that could not be made public. The court of appeal affirmed.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Материјално, финансиско и канцелариско работење“

 | 28/03/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Материјално, финансиско и канцелариско работење“, кое што  ќе се одржи на 29 март 2017 година (среда) во просториите на Јавното обвинителство на РМ.

 

Советувањето е наменето за сметководители и благајници од сите обвинителства во Република Македонија.

 

На советувањето свое излагање ќе има:

г-а Даниела Давчева, раководител на сектор за финансиски прашања во Јавното обвинителство на РМ.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ГРАЃАНСКОТО ПРАВО на тема Новините од Законот за парничната постапка и Законот за нотаријат во врска со судски и нотарски платен налог и постапување по приговори

 | 27/03/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Новините од Законот за парничната постапка и Законот за нотаријат во врска со судски и нотарски платен налог и постапување по приговори“ што ќе се одржи на 28 март 2017 година (вторник), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10:00 часот.

             

Советувањето е наменето за судиите од граѓанските оддели на судовите од сите апелациони подрачја и нотари.

Излагачи на советувањето ќе бидат судија Александар Шопов, претседател на Основниот суд Велес и г-а Олга Димовска, нотар и член на Управниот одбор на Нотарската комора на Република Македонија.

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете:

1. Презентација1

2. Презентација2

3. Презентација3.


Повеќе

СOВEТУВAЊE на тема: ,,Реализација на обезбедени побарувања според Законот за договорен залог со карактеристични случаи од судската практика”

 | 22/03/017


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Реализација на обезбедени побарувања според Законот за договорен залог со карактеристични случаи од судската практика’’,  кое ќе се одржи на 24 март 2017 година (петок), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.

 

 

Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја, претставници од Министерството за правда и адвокати.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-н Арсен Јаневски, од Правниот факултет ,,Jустинијан Први” и г-а Анита Бошковска, од Aпелационен суд Скопје.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ OД OБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВO на тема Предизвици во препознавање-идентификација на жртви на трговија со луѓе Начело на неказнување на жртви на трговија со луѓе

 | 21/03/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема „Предизвици во препознавање-идентификација на жртви на трговија со луѓе“ што ќе се одржи на 22 март 2017 година (среда), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10:00 часот.

             

 Советувањето е наменето за судиите од кривичните оддели на судовите и јавните обвинители од сите апелациони подрачја како и за претставници на Министерството за внатрешни работи.

 

Излагач на советувањето ќе биде г-ѓа Спасенка Андонова, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

 

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Тука.

 

РАБОТНИ  МАТЕРИЈАЛИ :

1.Презенттазија 1


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРГОВСКО ПРАВО на тема „Заштита на правата на доверителите во стечајната постапка – нормативни аспекти и судска пракса“

 | 21/03/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ИПА Проектот на Министерството за економија „Зајакнување на административните капацитети за спроведување на законската рамка за стечај и ликвидација на друштвата“ организира советување на тема Заштита на правата на доверителите во стечајната постапка – нормативни аспекти и судска пракса, кое ќе се одржи на 22 март 2017 година (среда), во хотел Арка во Скопје, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за стечајни судии од сите апелациони подрачја, претставници на Адвокатска комора на РМ, Стопанска комора на Македонија, Комора на стечајни управници, претставници на банките.

 

На советувањето излагања ќе имаат г. Красин Димитров, претставник на проектот, заменик министер за економија на Р. Бугарија и г. Дејан Костовски, правен консултант, ДК ИМАГО-ЕНА ДООЕЛ. 

 


Повеќе